ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CÔNG TY

Để mở tài khoản với chúng tôi, vui lòng điền chính xác vào biểu mẫu sau đây. Sau đó, chúng tôi sẽ xem xét dữ liệu của bạn để đảm bảo dữ liệu đó tuân thủ chính sách chống rửa tiền và các yêu cầu khác.

Có người nào đó đã giới thiệu dịch vụ của chúng tôi cho bạn không? Nếu vậy, hãy điền mã mà họ đã cung cấp cho bạn.

Bằng việc tiếp tục, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể liên hệ với bạn về đơn đăng ký của bạn và chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với nhà cung cấp dịch vụ xác minh danh tính để xác minh tài khoản của bạn và tuân thủ các nghĩa vụ quy định của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin liên hệ mà bạn đã cung cấp để gửi cho bạn thông tin tiếp thị về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể chọn không nhận những thông báo này bất cứ lúc nào. Vui lòng xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi [hyperlink] để biết thêm chi tiết.